நின்னையே ரதியென்று நினைக்கிறேனடி...

நின்னையே ரதியென்று நினைக்கிறேனடி...

பொதுவாக பாரதியார் பாடல்களை கேட்கும் போது எனக்குள் ஒரு புத்துணர்வு தோன்றும். ஆனால், இந்த பாடல் மட்டும் வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும் உ...