நண்பன்

இந்த வருடத்தின் முதல் பதிவு இது. எழுதவேண்டும் என்று பல நேரங்களில் நினைப்பேன், இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நினைவு அதை தடுத்துவிடும். இந்த முறை அதற்க...