முப்பொழுதும் உன் கற்பனைகள்

மொக்கையான திரைப்படங்களை கூட பார்த்து விடலாம்.. மரண மொக்கையான படங்களை பார்த்து முடிப்பதற்குள் பொறுமை என்பதன் அர்த்தத்தை வற்புறுத்தி நமக்கு ...