வெள்ளம்

சென்னையை பிரிந்து வந்து ஆறு மாதங்களுக்கும் மேல் ஆகிறது. சமீபத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் என் அலுவலகம் இருந்த DLF வளாகம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...